31/08/2023

Bớt Ota và tình trạng liên quan

1. Đại cương Bớt Ota được mô tả tác giả Ota và Tanino đầu tiên năm 1939. Bệnh được cho là biến đổi bẩm sinh của […]